+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

 • Data publikacji strony internetowej: xxxx-xx-xx

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: xxxx-xx-xx

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa zawiera dwie niedostępne zakładki: zdjęcia personelu i nagrania. Zakładki te są dostępne cyfrowo, ale dostęp do nich jest jedynie po zalogowaniu (dla osób upoważnionych).

Przygotowanie deklaracji dostępności
 • Data sporządzenia deklaracji xxxx-xx-xx

 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: xxxx-xx-xx

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest xxxx.

 • E-mail: informatycy@spzoz.krasnik.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. numer telefonu, e-mail),

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: xxx

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

xxx


Budynek Główny

xxx


Budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Specjalistycznych.

xxx


Budynek Kliniki Pneumonologii, Onkologii oraz Chemioterapii.

xxx


Blok Operacyjny

xxx


Budynek PET/CT i GAMMA KAMERY

xxx


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind - dotyczy wszystkich budynków

xxx


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

xxx


Informacja dla osób z psem Przewodnikiem lub psem Asystującym

xxx

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

040787

Polish English French German