+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

ul. Chopina 13

23-200 Kraśnik

poczta@spzoz.krasnik.pl
Image

Regulamin Odwiedzin

Osoby odwiedzające chorego są obowiązane przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz doraźnych zarządzeń porządkowych w zakresie odwiedzin ustanowionych przez Dyrektora Szpitala lub upoważnionego przez niego lekarza.


 1. Odwiedziny odbywają się w salach chorych lub w miejscach wskazanych przez personel oddziału.

 2. Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zobowiązane są do:

 3. dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem,

 4. pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni lub w miejscu wskazanym przez personel oddziału,

 5. wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana,

 6. stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala,

 7. opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich,

 8. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala,

 9. stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,

 10. szanowania mienia będącego własnością szpitala,

 11. ograniczania korzystania z telefonów komórkowych, a w sprawach niecierpiących zwłoki korzystania z telefonów komórkowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i odwiedzających,

 12. korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających lub wskazanych przez personel oddziału.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych nie mogą:


 1. zakłócać spokoju pacjentom,

 2. zakłócać toku pracy oddziału szpitalnego,

 3. siadać na łóżkach pacjentów,

 4. podawać pacjentom żadnych leków,

 5. bez zgody lekarza lub pielęgniarki podawać pacjentom napojów i jedzenia,

 6. spożywać na terenie szpitala napojów alkoholowych,

 7. palić tytoniu na terenie szpitala,

 8. używać narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,

 9. prowadzić na terenie szpitala handlu obnośnego,

 10. wnosić kwiatów,

 11. wprowadzać zwierząt.

Co do zasady odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w godzinach od 9:00 do 19:00 z zastrzeżeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, gdzie ustala się odwiedziny w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz od 17:00 do 20:00.

Odwiedziny pacjentów poza godzinami określonymi w pkt. 5 mogą odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym oddziału.

Ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, pacjenta przebywającego na sali chorych może jednocześnie odwiedzać nie więcej niż 2 odwiedzających.

Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (np.: katar, gorączka), jak również osoby będące pod wpływem działania alkoholu lub środków odurzających.


OSOBY ODWIEDZAJĄCE, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU BĄDŹ INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, MOGĄ BYĆ USUNIĘTE Z TERENU SZPITALA.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU

Ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Al. Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik

DANE REJESTROWE

NIP: 7151590090

REGON: 431181344

Nr rachunku bankowego: 26 1240 2395 1111 0000 3327 8878

Numer KRS: 0000026278

DANE KONTAKTOWE
+81 825 13 93

rejestracja

+81 825 13 66

sekretariat

WAŻNE INFORMACJE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Image
LICZBA ODWIEDZIN

040742

Polish English French German