SPZOZ Kraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Udzielamy świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, całodobowej kompleksowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji ruchowej.

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy

Nazwa jednostki organizacyjnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 

Adres jednostki organizacyjnej

ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

 

 

 

 

Województwo

lubelskie

 

 

 

 

 

Nazwa stanowiska pracy

 

3 pielęgniarki

 

 

 

 

 

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
- wykształcenie średnie
Pożądane:
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa albo średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

- prawo wykonywania zawodu

Wymagania dodatkowe

- kurs kwalifikacyjny lub specjalistyczny
- umiejętność organizacji czasu pracy
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pod presją czasu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej powierzonym pacjentom.

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- oświadczenie zawierające własnoręcznie podpisaną klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

04 listopada 2016 r.

 

Miejsce składania dokumentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13
23-200 Kraśnik

Naczelna Pielęgniarka, pokój 109

 

Dodatkowe informacje

- 2 osoby na umowę na czas określony,

- 1 osoba umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy
- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
- w procesie rekrutacji sprawdzane będą umiejętności kandydatów
- oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

 

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY". Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)".Wzór oświadczenia